top of page

PRIVACY BELEID

RESTITUTIES

Algemene Voorwaarden

Versie 3 juni 2024

At Mommy's

ARTIKEL 1 Definities

 1. At Mommy's is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89614259 en is gevestigd te Almere

 2. Klant: degene met wie At Mommy's een overeenkomst is aangegaan.

 3. Partijen: At Mommy's en klant samen.

 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 5. Website: www.atmommys.nl

ARTIKEL 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden,
  bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens
  At Mommy's.

 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en
  schriftelijk zijn overeengekomen.

 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene
  voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

ARTIKEL 3 Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van At Mommy's zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders
  vermeld.

 2. Een aanbod of offerte is maximaal 2 weken geldig, tenzij een andere
  aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.

 3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt
  het aanbod of de offerte.

 4. Aanbieden en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk
  en schriftelijk zijn overeengekomen.

 5. Oplevertijden in het aanbod van At Mommy's zijn in beginsel indicatief en geven klant bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

ARTIKEL 4 Aanvaarding aanbod

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt At Mommy's zich het recht
  voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding
  in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.

 2. Indien de klant een offerte of aanbieding mondeling aanvaardt, dan verbindt dit At Mommy's
  slechts, nadat de klant deze schriftelijk (of elektronisch) heeft bevestigd.

 3. Na akkoord van de offerte of aanbieding dient de klant binnen 7 dagen 50% van het
  volledige tarief / factuurbedrag aan te betalen. De klant dient ervoor zorg te dragen dat
  het resterende bedrag uiterlijk 7 dagen vóór het betreffende evenement feitelijk op het
  rekeningnummer van At Mommy's staat.

ARTIKEL 5 Borg materialen en decoratie

 1. Alle materialen die worden geleverd voor de opmaak van decoratie en styling van een
  event zijn en blijven eigendom dan wel in beheer van At Mommy's. Eventueel gepersonaliseerde
  decoratie kan in overleg door de klant worden gehouden.

 2. Voor verhuur van de materialen en decoratie wordt een borg gerekend van minimaal € 150,- en wordt bij eventuele schade of ontbreken van materialen direct verrekend.

 3. Indien de verhuurde materialen en decoratie schadeloos zijn en/of niet ontbreken, wordt de borgsom uiterlijk 7 dagen na het evenement op het bankrekeningnummer van de klant wordt teruggestort

ARTIKEL 6 Prijzen

 1. Alle prijzen die At Mommy's hanteert zijn in euro's, zijn inclusief 21% btw en exclusief overige
  kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk
  anders vermeld of overeengekomen.

 2. Alle prijzen die At Mommy's hanteert voor diens diensten op de website of die anderszins
  kenbaar zijn gemaakt, kan At Mommy's te allen tijde wijzigen.

 3. Partijen komen voor de dienstverlening van At Mommy's een totaalbedrag overeen, welke
  berekend wordt volgens de gebruikelijke uurtarieven van At Mommy's en/of het aantal personen
  op het evenement en/of de wensen van de klant.

 4. At Mommy's is gerechtigd om hoogstens 10% van de overeengekomen prijs af te wijken. At Mommy's
  dient de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

 5. At Mommy's heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

 6. Voorafgaand de ingang ervan zal At Mommy's prijsaanpassingen mededelen aan de klant.

 7. De consument heeft het recht om de overeenkomst met At Mommy's op te zeggen, indien hij
  niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 8. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden
  binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale
  termijn.

 9. De klant is gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te annuleren. In geval van
  annulering worden annuleringskosten in rekening gebracht. De annuleringskosten
  worden door At Mommy's voorafgaand het sluiten van de overeenkomst aan de klant
  bekendgemaakt.

ARTIKEL 7 Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is At Mommy's gerechtigd een
  rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is,
  waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en
  eventuele schadevergoeding verschuldigd aan At Mommy's.

 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor
  buitengerechtelijke incassokosten.

 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag At Mommy's zijn verplichtingen opschorten totdat de
  klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van
  de klant, zijn de vorderingen van At Mommy's op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door At Mommy's
  dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan At Mommy's te betalen.

ARTIKEL 8 Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming
van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

ARTIKEL 9 Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld
aan At Mommy's te verrekenen met een vordering op At Mommy's.

ARTIKEL 10 Garantie
Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan,
bevat deze voor At Mommy's enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

ARTIKEL 11 Uitvoering van de overeenkomst

 1. At Mommy's voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen
  van goed vakmanschap uit. De klant geeft At Mommy's zoveel mogelijk zeggenschap over de
  creatieve invulling van de opdracht voorzover in de gegeven situatie redelijk en
  mogelijk is.

 2. At Mommy's heeft het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten
  verrichten door derden.

 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk
  akkoord en betaling van het afgesproken voorschot door de klant.

 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat At Mommy's tijdig kan beginnen aan de
  uitvoering van de overeenkomst. Zo dient de klant ervoor zorg te dragen dat de
  betreffende evenementlocatie minimaal 6 uur voorafgaand het evenement aan At Mommy's
  beschikbaar wordt gesteld.

 5. Het afbouwen van de locatie door At Mommy's kan tot 00:00 uur. Voor het afbouwen na 00:00
  uur geldt een uurtarief van € 100,- per uur.

ARTIKEL 12 Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte
  uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze
  beschikbaar aan At Mommy's.

 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter
  beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden
  afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert At Mommy's de betreffende bescheiden.

 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door At Mommy's redelijkerwijs verlangde
  informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de
  overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten
  en extra uren voor rekening van de klant.

ARTIKEL 13 Duur van de overeenkomst
De overeenkomst wordt voor bepaalde tijd aangegaan, tenzij anders overeengekomen.

ARTIKEL 14 Vrijwaring
De klant vrijwaart At Mommy's tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de
door At Mommy's geleverde producten en/of diensten.

ARTIKEL 15 Klachten

 1. De klant dient een door At Mommy's geleverde dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op
  eventuele tekortkomingen.

 2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de
  overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant At Mommy's daarvan zo spoedig mogelijk,
  doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de
  hoogte te stellen. Consumenten dienen At Mommy's uiterlijk binnen 2 maanden na constatering
  van de tekortkomingen op de hoogte te stellen.

 3. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de klacht, zodat
  At Mommy's in staat is hierop adequaat te reageren.

 4. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen
  partijen.

 5. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting(en) van de klant niet op.

ARTIKEL 16 Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan At Mommy's.

 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling At Mommy's ook
  daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

ARTIKEL 17 Aansprakelijkheid

 1. At Mommy's is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor
  zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van At Mommy's.

 2. Indien At Mommy's aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe
  schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

 3. At Mommy's is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst,
  gemiste besparingen of schade aan derden.

 4. Indien At Mommy's aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het)
  factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 5. Alle afbeeldingen, foto's, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts
  indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot
  schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of
  opschorting van enige verplichting.

ARTIKEL 18 Recht op ontbinding en annuleringsvoorwaarden

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, wanneer At Mommy's toerekenbaar
  tekortschiet in de nakoming van diens verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien
  haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

 2. Is de nakoming van de verplichtingen door At Mommy's niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat At Mommy's in verzuim is.

 3. At Mommy's heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien At Mommy's kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 4. In het geval van annulering aan de zijde van de klant gelden worden de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:

• 72 uur voor aanvang van het evenement: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging:
• 24 uur voor aanvang van het evenement: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging:

• bij annulering op de eventdatum: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.


ARTIKEL 19 Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van At Mommy's in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan At Mommy's kan worden toegerekend in een van de wil van At Mommy's onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van diens verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van At Mommy's kan worden verlangd.

 2. Indien zich een overmacht situatie voordoet waardoor At Mommy's 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort voor zover mogelijk totdat At Mommy's er weer aan kan voldoen.

 3. Vanaf het moment dat een overmacht situatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

 4. At Mommy's is in een overmacht situatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.


ARTIKEL 20 Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

ARTIKEL 21 Wijziging algemene voorwaarden

 1. At Mommy's is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal At Mommy's zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

ARTIKEL 22 Overgang van rechten
Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden
overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van At Mommy's.

ARTIKEL 23 Intellectueel eigendomsrecht

 1. At Mommy's behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op alle ontwerpen, tekeningen,
  geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen en foto's,
  schetsen modellen etc., tenzij anders overeengekomen.

 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande
  schriftelijke toestemming van At Mommy's (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter
  beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

 3. At Mommy's werkt samen met een fotograaf. De auteursrechten van de foto's liggen in beginsel
  bij de fotograaf (maker van de foto's), tenzij hierover tussen At Mommy's en de fotograaf
  onderling afwijkende schriftelijke afspraken zijn gemaakt.

ARTIKEL 24 Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of
  vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een
  bepaling die het dichts in de buurt komt van wat At Mommy's bij het opstellen van de
  voorwaarden op dat punt voor ogen had.

ARTIKEL 25 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepasing.

 2. Partijen proberen bij een geschil met betrekking tot onderhavige overeenkomst, eerst
  onderling in overleg te treffen of mediation in te schakelen.

 3. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar At Mommy's is gevestigd, is exclusief
  bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet
  dwingend anders voorschrijft.

Algemene Voorwaarden - At Mommy’s en De Zaalon

Algemene Voorwaarden - Partyplanningdiensten

 

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden geleverd door At Mommy's, hierna aangeduid als "de partyplanner", voor het plannen en versieren van zalen voor feestelijke gelegenheden, en op alle overeenkomsten die worden gesloten tussen de partyplanner en de klant. Door gebruik te maken van de diensten van de partyplanner, stemt u in met deze algemene voorwaarden.

 

2. Prijsstelling

De prijsstelling bevat een vaste prijs voor de diensten, inclusief alle bijkomende kosten, zoals transport- of materiaalkosten, opbouw en afbouw van de versieringen, en elke andere relevante service. Er zullen geen extra kosten in rekening worden gebracht, tenzij anders expliciet vermeld. De prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

 

3. Betaling

De betaling voor de party styling diensten wordt verwerkt via De Zaalon. De klant dient de betaling rechtstreeks aan De Zaalon te voldoen volgens de betalingsvoorwaarden die zij hanteren.

 

 1. De huurder is verantwoordelijk voor het zorgvuldig gebruik van de tafelsetting en dient deze in dezelfde staat terug te brengen als waarin deze werd ontvangen.

 2. In geval van breuk of beschadiging van de gehuurde tafelsetting, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de volgende kosten in rekening te brengen, die zullen worden afgetrokken van de borg:

 • Borden: €3,00 per gebroken bord.

 • Bestek: €2,00 per ontbrekend of beschadigd stuk bestek.

 • Tafelkleed: €15,00 in geval van ernstige vlekken, scheuren of onherstelbare schade.

 • Glazen: €3,00 per gebroken glas.

 • Versiering: In geval van breuk of beschadiging van de gehuurde versieringen, behoudt de verhuurder zich het recht voor om de kosten te beoordelen op basis van de daadwerkelijke vervangings- of reparatiekosten.


 

1. Een aanbetaling van 25% van de goedgekeurde factuur.

2. Twee weken voor aanvang van het evenement dient het resterende bedrag van de goedgekeurde offerte te worden voldaan.

3. Verrekening van de waarborg geschiedt na einde huurdatum en na eindcontrole van de party planner.

 

4. Annulering

1. Bij annulering tot een maand van tevoren worden er geen kosten in rekening gebracht.

2. Bij annulering tussen 15 en 30 dagen van tevoren wordt 25% van de goedgekeurde offerte in rekening gebracht. Dit bedrag is gelijk aan de aanbetaling.

3. Bij annulering tussen 3 dagen en 15 dagen van tevoren wordt 50% van de goedgekeurde offerte in rekening gebracht.

4. Bij annulering tussen 3 dagen van tevoren en in geval van 'no show' wordt 75% van de goedgekeurde offerte in rekening gebracht.

5. Annulering kan alleen per e-mail geschieden, waarbij de maildatum als annuleringsdatum geldt.

 

5. Verantwoordelijkheden van de Partyplanner

De partyplanner zal zich inspannen om de diensten naar behoren uit te voeren en te voldoen aan de overeengekomen specificaties. Indien er zich onvoorziene omstandigheden voordoen die buiten de controle van de partyplanner liggen, zal deze redelijke inspanningen leveren om passende alternatieven te bieden.

 

6. Zorgvuldigheid en aansprakelijkheid

De klant stemt ermee in om zorgvuldig om te gaan met alle eigendommen van At Mommy's en de versieringen die worden geleverd voor het evenement. De partyplanner is niet aansprakelijk voor enige schade, verlies of letsel die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid. De klant is verantwoordelijk voor het nemen van adequate maatregelen om de veiligheid van de gasten en de eigendommen te waarborgen. De klant zal ervoor zorgen dat alle gasten en medewerkers die toegang hebben tot de locatie van het evenement op de hoogte zijn van deze verplichting tot zorgvuldigheid.

 

7. Reiniging en afbouw van de tafelsetting diensten:

Na het diner of de gelegenheid zorgt de partyplanner ervoor dat het gebruikte servies grondig wordt gereinigd. In overleg met de klant kan het servies ook tijdens de gelegenheid worden schoongemaakt na afloop van het diner. Bovendien is de partyplanner verantwoordelijk voor de volledige afbouw zodra de klant aangeeft dat de gelegenheid ten einde is.

 

8. Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door de partyplanner ontworpen versieringen blijven eigendom van de partyplanner, tenzij anders overeengekomen. Het is de klant niet toegestaan om de ontwerpen te reproduceren, verspreiden of te gebruiken voor andere doeleinden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de partyplanner, tenzij expliciet vermeld.

 

9. Toepasselijk recht bij geschillen

 1. Het Nederlands recht is van toepassing op geschillen tussen de zaalverhuurder en zaalhuurder.

 2. Alle mogelijke geschillen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

 

Door gebruik te maken van de diensten van At Mommy's als partyplanner, stemt u in met deze algemene voorwaarden. Neem bij vragen of opmerkingen contact op met At Mommy's voor verdere verduidelijking.

bottom of page